Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Rječnik pojmova

APSORBERSKA PLOČA – služi za apsorpciju toplinskog zračenja Sunca i o njemu najviše ovisi toplinski učinak kolektora

APSORBERSKI KOLEKTOR – služi za zagrijavanje bazenske vode, predstavljaju gospodarski najisplativiji primjer korištenja sunčeve energije u sustavima grijanja

APSORPCIJA – pojava da tvar iz jedne faze prolazi graničnu površinu i u drugoj se fazi više ili manje jednolično raspodjeljuje u koncentraciji većoj nego što je u unutrašnjosti prve faze

BIOMASA – obnovljivi izvor energije kojeg čine ju brojni proizvodi biljnog i životinjskog svijeta

BROJ IZMJENE ZRAKA – prema njemu određujemo najmanju količinu svježeg zraka potrebnu za izmjenu jednom satu i to ovisno o namjeni prostorije

DALJINSKO GRIJANJE – toplinska energija koja se prenosi distribucijskim medijem iz središnjeg izvora (toplane) prema potrošačima

DIZALICE TOPLINE - uređaji koji iskorištavaju toplinu iz okoliša i pretvaraju je u korisnu toplinu za grijanje prostorija, hlađenje prostorija te zagrijavanje sanitarne vode

EFEKT DIMNJAKA – pojava koja uzrokuje strujanje toplijeg zraka prema gore zbog razlike u temperaturi unutarnjeg i vanjskog okoliša

EFIKASNOST KOLEKTORA – definirana omjerom korisne topline prikupljene kolektorom i intenziteta upadnog sunčevog zračenja na plohu kolektora

EKSPANZIJSKA POSUDA – preuzima povećanje volumena radnog medija u sustavu koje nastaje uslijed zagrijavanja širenjem istog

ENERGETSKA BILANCA ZGRADE – svi energetski gubici i dobici zgrade

ENERGETSKA EFIKASNOST – široki opseg djelatnosti kojima je krajnji cilj smanjenje potrošnje svih vrsta energije u promatranom objektu, što rezultira smanjenjem emisije CO2 uz nepromijenjenu toplinsku, svjetlosnu i drugu udobnost njezinih stanara. 

ENERGETSKI AUDIT ILI PREGLED – analiza toplinskih karakteristika i energetskih sustava zgrade s ciljem utvrđivanja učinkovitosti i / ili neučinkovitosti potrošnje energije te donošenja zaključaka i preporuka za povećanje energetske učinkovitosti.

ENERGIJA – sposobnost tijela za obavljanje rada

FAKTOR HLAĐENJA – predstavlja omjer ostvarenog rashladnog učinka na isparivaču i privedene snage kompresoru

FAKTOR OBLIKA ZGRADE, f0 = A/Ve (m-1), jest količnik oplošja, A (m2), i obujma, Ve (m3), grijanog dijela zgrade.

FOSILNA GORIVA – goriva koja sadrže ugljikohidrate, nastala od ostataka biljaka i/ili životinja. Trenutno su osnovni izvor energije na Zemlji. Energija iz fosilnih goriva obično se oslobađa se izgaranjem, i prilikom tog izgaranja također se oslobađaju otrovni i štetni plinovi koji utječu na okoliš kao: ugljični monoksid CO, ugljični dioksid CO2, sumporni dioksid SO2, SO3, NO3 itd.

FOTONAPONSKE ĆELIJE – poluvodički elementi koji direktno pretvaraju energiju Sunčeva zračenja u električnu energiju, a mogu se koristiti kao samostalni ili kao dodatni izvor energije.

FOTOSINTEZA – proces u kojem se svjetlosna energija pretvara u kemijsku pohranjenu u organskim molekulama

GODIŠNJA POTREBNA TOPLINA ZA GRIJANJE, Qh (kW·h/a) - računski određena količina topline koju sustav grijanja treba tijekom jedne godine dovesti u zgradu da bi se održavala unutarnja projektna temperatura u zgradi.

GODIŠNJI TOPLINSKI MNOŽITELJ (SPF) – omjer stvarno proizvedene toplinske energije dizalice topline tijekom godine (SQK) kroz ukupna godišnja energija utrošena na pogon kompresora, pumpi, ventilatora, te sustav odleđivanja isparivača (SE) 

HIDROELEKTRANA – električna centrala koja pomoću vodenih turbina pretvara potencijalnu energiju vode u kinetičku i mehaničku koja se dalje koristi za pokretanje električnog generatora, odnosno proizvodnju el. energije.

INDIKATOR ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ( energetski broj ili energetska značajka) – godišnja potrošnja energije po korisnoj jedinici grijane površine

INFILTRACIJA - dotok vanjskog zraka u prostoriju kroz zazore na prozorima i vratima, a manjim dijelom kroz zidove, te kroz vanjska vrata pri ulaženju i izlaženju iz objekta

INFRACRVENA TERMOGRAFIJA – beskontaktna i nerazorna metoda bilježenja intenziteta toplinskog zračenja u infracrvenom području odnosno prikaz raspodjele temperature na površini ovojnice zgrade.

INSOLACIJA – količina energije što je prima Zemlja sa sunčevim zrakama

INVERTERSKA REGULACIJA – znači frekvencijsku regulaciju broja okretaja kompresora, čime se ostvaruje stupnjevana regulacija učinka, a time u konačnici i manja potrošnja el. energije.

ISKAZNICA TOPLINE ili ENERGETSKI CERTIFIKAT predstavlja podatak na temelju kojeg je unaprijed poznata godišnja potrošnja topline za grijanje određenog objekta (kWh/m2god) i predstavlja sastavni dio projektne dokumentacije objekta. Ona sadrži iskaznicu potrebne topline za grijanje kao i izjavu izvođača o izvedenim radovima sukladno projektu.

/assets/images/post/715/list/thumb/iskaznica_topline_1.pngPrimjer izgleda iskaznice topline za određeni objekt 

Sadržaj te izgled iskaznice topline zakonski je definiran (Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN/79 2005). Svrha iskaznice topline je da upravo bude dostupna na uvid kupcima, najmoprimcima i drugim ovlaštenim korisnicima. Naime, iskaznica topline bi trebala značajno utjecati na komercijalnu cijenu objekta (ili dijela) (odnosno na cijenu stana po m2!) zbog sve većih režijskih troškova, pa je stoga njegovo uvođenje korisno ali i nužno u današnje vrijeme!

Na tom tragu uvedeni su i energetski certifikati za građevine.

Prijedlog izgleda energetskog certifikata na temelju direktiva EU, tj., norme EN 15217

/assets/images/post/715/list/thumb/energetski certifikat zgrade.JPGPrema potrošnji energije, objekti su podijeljeni u sedam kategorija, tj., od visoko energetski učinkovitog objekta (A kategorija) do energetski neučinkovitog objekta (G kategorija). Također, na certifikatu su vidljiva dva podatka o potrošnji energije - potrošnja prema projektnim uvjetima te stvarna mjerena potrošnja (koja je uobičajeno viša zbog različitih gubitaka). 

Energetski certifikat se primjenjuje za objekte korisne površine veće od 1000 m2. Taj certifikat će značajno utjecati na komercijalnu cijenu objekta (odnosno na cijenu stanova po m2!) zbog sve većih režijskih troškova, pa je stoga njegovo uvođenje korisno ali i nužno u današnje vrijeme! 

IZGARANJE – egzotermno spajanje dviju tvari, od kojih je jedna kisik, pri povišenoj temperaturi

KALORIMETAR – uređaj za određivanje količine topline koja se oslobađa ili troši tijekom neke kemijske reakcije, služi i za određivanje specifične topline.

KLIMA – BOJLER – uređaj koji iskorištava otpadnu toplinu kondenzatora za pripremu PTV-a

KLIMATIZACIJA – složen proces koji uključuje kondicioniranje, transport i ubacivanje zraka u klimatizirani prostor

Koeficijent prolaza topline U (W/m2K) predstavlja važan podatak koji u obzir uzima istovremeno i građevne karakteristike objekta i okolnosti medija putem kojeg se vrši prijenos topline (primjerice gubitak topline sa zraka u grijanom prostoru kroz građevne elemente na okolni hladni zrak u sezoni grijanja). Njegova vrijednost ima veliki utjecaj na toplinske gubitke, a samim time i na energetsku učinkovitost objekta u cjelini (viša vrijednost koeficijenta U znači i veće gubitke topline u sezoni grijanja). Iz tog razloga koeficijent prolaza topline zakonski je reguliran za različite okolnosti (Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN/79 2005). Njegova vrijednost varira ovisno o vrsti i debljini građevnog elementa. 

Tipične vrijednosti koeficijenta prolaza topline su:

  • šuplja blok opeka 19 cm obostrano ožbukana sa dva sloja izolacije debljine 4 cm; 0,62 W/m2K
  • šuplja blok opeka 29 cm obostrano ožbukana sa dva sloja izolacije debljine 4 cm; 0,55 W/m2K
  • armirano betonski zid, obostrano ožbukan sa dva sloja izolacije debljine 4 cm; 0,75 W/m2K
  • obično jednostruko ostakljenje: 3,0-3,5 W/m2K
  • kvalitetno low-e ostakljenje: 1,3 W/m2K i dr.

Ono što je važno za naglasiti je to da se prilikom: gradnje, zamjene ostakljenja ili općenito preuređivanja objekta treba pažljivo obratiti pozornost pri odabiru izolacijskih materijala, pregradnih materijala, ostakljenja te ostalih konstruktivnih elemenata budući da upravo oni imaju velik utjecaj na koeficijent prolaza topline U (W/m2K) (a time izravno i na energetsku učinkovitost objekta!)

KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTI λ (W/mK) – količina topline koja prođe u jedinici vremena kroz sloj materijala površine 1 m2, debljine 1 m kod razlike temperature od 1 K. Vrijednost koeficijenta različita je za različite materijale, a ovisi o gustoći, veličini i povezanosti pora i stanju vlažnosti materijala.

KOEFICIJENT PAROPROPUSNOSTI μ (bezdimenzijski) – otpor difuziji vodene pare.

KOGENERACIJA (CHP) - proces korištenja primarne energije goriva za proizvodnju dvije vrste korisne energije od kojih je jedna toplinska a druga električna

KONVEKCIJA – proces u kojem se toplina prenosi s jednog fluida na drugi samim kretanjem fluida, može biti prirodna i prisilna

KORISNA ENERGIJA - energija za zadovoljavanje potreba krajnjih korisnika, primjerice to je toplina električne grijače ploče na štednjaku

LOKALNO GRIJANJE – najstariji oblik grijanj gdje se izvor topline nalazi u prostoriji koju grijemo (kamini, peći)

LOW-E – oznaka za staklo smanjene toplinske propustljivosti zahvaljujući metalno-oksidnom premazu na strani stakla prema šupljini.

MEHANIČKA VENTILACIJA - prisilna izmjena zraka u zatvorenome prostoru kroz vertikalne kanale na mehanički pogon pomoću ventilatora

NEOBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - su fosilna (ugljen, nafta i prirodni plin) i nuklearna goriva (uran, plutonij), čija su nalazišta i zalihe ograničene i podložne konačnom iscrpljivanju

NEPOSREDNA (KONAČNA) ENERGIJA - energija koja dolazi do krajnjeg korisnika, dakle do našeg doma

NISKOENERGETSKA KUĆA – građevina sa visokoučinkovitim sustavima grijanja, hlađenja i ventilacije i minimalnim gubicima topline zbog povećanog nivoa toplinske izolacije. Potrošnja toplinske energije je manja od 40 kWh/m2.

NUKLEARNA ELEKTRANA – elektrana koja kao izvor energije koristi toplinu dobivenu u nuklearnom reaktoru pomoću fisije nuklearnog goriva

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično; energija vodotoka, vjetra, Sunčeva energija, biogoriva, biomasa, bioplin, geotermalna energija, energija morskih mijena i morskih valova

ODSISNA VENTILACIJA – odsisavanje zraka iz prostorije kao npr. kupaonica

ODRŽIVI RAZVOJ - razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija u zadovoljavanju njihovih potreba.

ODRŽIVA GRADNJA - jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja, a uključuje uporabu građevnih materijala koji nisu štetni po okoliš, energetsku učinkovitost zgrada i gospodarenje otpadom od gradnje i rušenja građevina. Održiva gradnja mora osigurati trajnost, kvalitetu oblikovanja i konstrukcija uz financijsku, ekonomsku i ekološku prihvatljivost.

OGRJEVNA VRIJEDNOST GORIVA - predstavlja količinu energije, topline, sadržane u gorivu

OGRJEVNO TIJELO – toplinu koju dobije od nosioca topline prenosi na okoliš (radijator)

PASIVNA KUĆA – građevina bez aktivnog sustava za zagrijavanje konvencionalnim izvorima energije i minimalnim gubicima topline zbog visokog nivoa toplinske izolacije. Potrošnja toplinske energije je manja od 15 kWh/m2.

PLAMENIK – uređaj koji kemijskom reakcijom energenata stvara toplinu, koristi se u kotlovima i može biti uljni ili plinski

PODTLAK – tlak koji je manji od okolišnog tlaka

PRETLAK – tlak koji je veći od okolišnog

PRIMARNA ENERGIJA – energija sadržana u nosiocu energije - energentu (nafta, plin, ugljen, drvo)

PRIRODNA VENTILACIJA - ventilacija kod koje se zrak izmjenjuje zbog efekta dimnjaka i energije vjetra tj. bez uporabe mehaničkih i drugih sličnih uređaja

PROLAZ TOPLINE – predstavlja toplinski tok koji prelazi s nekog fluida na krutu stjenku te sa stjenke na drugi fluid i računa se uz poznavanje koeficijenta prolaza topline U te srednjih temperatura dva fluida i površine A preko koje se prolaz topline odvija

REKUPERACIJA TOPLINE – ponovno iskorištavanje otpadne topline

SEKUNDARNA ENERGIJA - energija dobivena energetskom pretvorbom (transformacijom) iz primarne energije (primjerice, to je eklektična energija dobivena iz ugljena u termoelektrani, na pragu te elektrane)

SNAGA P (W) – rad izvršen u jedinici vremena

SOLARNI KOLEKTOR – uređaj koji prikuplja sunčevu energiju za pripremu PTV-a i/ili grijanje

SPECIFIČNI TOPLINSKI KAPACITET c (kJ/kgK) – predstavlja količinu topline Q koja masu m od 1 kg zagrije za 1K.

SPLIT SUSTAV – uređaj za hlađenje zraka koji ima odvojenu vanjsku jedinicu u kojoj su smješteni kondenzator i kompresor od unutarnje jedinice kojoj su smješteni isparivač i regulacijski ventil

STAKLENIČKI PLINOVI – plinovi koji apsorbiraju infracrvene zrake, prirodni ili sintetički, koji uglavnom u atmosferu dospijevaju emisijom plinova, a djelomično nastaju u atmosferi kemijskim reakcijama

STUPANJ DAN - umnožak broja dana grijanja s temperaturnom razlikom između dogovorene srednje unutarnje temperature zraka (najčešće 20°C, ovisno o namjeni prostora ) i temperature vanjskog zraka pri čemu se u račun uzimaju samo oni dani u godini kod kojih je temperatura zraka niža od 12°C (dogovor)

STUPANJ DJELOVANJA – omjer korisno dobivenog rada ili snage i utrošenog rada ili snage

SVJETLO – medij koji omogućuje vizualnu percepciju

TERMOSTATSKI VENTIL – regulira temperaturu prostorije na način da upravlja protokom ogrjevne vode

TLAČNA VENTILACIJA – ubacivanje vanjskog zraka u prostor koji se ventilira

TERMOELEKTRANA – električna centrala koja energiju dobiva sagorijevanjem goriva

TOPLINSKA UGODNOST – stanje svijesti kojim izražavamo zadovoljstvo s toplinskim stanjem okoliša

TOPLINSKO – IZOLACIJSKI MATERIJAL – materijal sa malim koeficijentom toplinske provodljivosti.

TOPLINSKI DOBICI PROSTORA – količina topline koja ulazi u hlađeni prostor iz vanjskih izvora ili se predaje prostoru od unutarnjih izvora topline u promatranom vremenskom intervalu

TOPLINSKI MOST – manje područje u omotaču grijanog dijela zgrade kroz koje je toplinski tok povećan radi promjene materijala, debljine ili geometrije građevnog dijela.

TOPLINSKI TOK – predstavlja prenesenu količinu topline u jedinici vremena

TRANSMISIJSKI TOPLINSKI GUBICI – gubici koji nastaju zbog izlaza topline kroz stjenke zidova, prozore, vrata i dr. 

TRANSPIRACIJA – proces izlučivanja vode u obliku vodene pare

UČINKOVITOST, ISKORISTIVOST – predstavlja odnos dobivene količine topline ili toplinskog toka i utrošene količine topline ili unesenog toplinskog toka

VENTILACIJSKI TOPLINSKI GUBICI – nastaju zbog prodora vanjskog zraka kroz prozore i vrata

VJETROGENERATOR – autonomna proizvodna jedinica električne energije koja se sastoji od vjetroturbine i generatora

VJETROTURBINA – uređaj za proizvodnju električne energije iz kinetičke energije vjetra

ZRAKOPROPUSNOST ZGRADA –metodom stvaranja podtlaka mjeri se tok zraka kroz konstrukciju izvana prema unutra ili suprotno, a na brzi način ustanovljuje stanje ovojnice.

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Specijalna izolacija za cijevi može se nabaviti u obliku pjena u tubi, razrezane po dužini zbog lakšeg postavljanja. Korištenjem takve izolacije, moguće je spriječiti gubitak topline iz cijevi s toplom vodom preko 80%!