Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

/assets/images/post/31/list/thumb/fzoeu.JPGFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) osnovan je kao izvanproračunski fond u svojstvu pravne osobe i s javnim ovlastima utvrđenima Zakonom o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj Fonda je sudjelovati svojim sredstvima u financiranju nacionalnih energetskih programa imajući u vidu postizanje energetske učinkovitosti, odnosno korištenja obnovljivih izvora energije.

Sredstva za financiranje djelatnosti Fonda osiguravaju se iz namjenskih prihoda Fonda od:

  • naknada onečišćivača okoliša;
  • naknada korisnika okoliša;
  • naknada na opterećivanje okoliša otpadom;
  • posebnih naknada za okoliš na vozila na motorni pogon.

Sredstva Fonda se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja sukladno odredbama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 154/08 i NN 18/09), Programu rada i financijskom planu Fonda (NN 183/04). Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama, na web stranicama Fonda te u javnim glasilima. 

Korisnici mogu biti jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe, obrtnici te fizičke osobe.

Sredstva fonda dodjeljuju se putem:

  • beskamatnih zajmova;
  • subvencija;
  • financijske pomoći;
  • donacija.
 

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 


image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Prilagodite garderobu godišnjem dobu te ugradite termostate pomoću kojih troškove možete smanjiti do15%! Također, ne zaboravite redovito servisirati i čistiti grijaća tijela!