Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Zaključci

Zaključci Prve radne konferencije Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj, Split 12.-14.svibnja 2008.

I Energetska politika

POZDRAVLJA se angažman župana i gradonačelnika vezan uz potpisivanje Energetske povelje kojom se iskazuje svjesnost i politička volja o potrebi gospodarenja energijom na lokalnoj i regionalnoj razini, brizi o zaštiti okoliša te racionalnom gospodarenju resursima na dobrobit lokalne zajednice i svih njenih građana, te spremnost jedinica područne i lokalne samouprave za aktivnim i odgovornim sudjelovanjem u projektu Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama.

POZIVAJU se župani i gradonačelnici koji još nisu potpisali Energetsku povelju da se pridruže svojim kolegicama i kolegama u preuzimanju zajedničke, ali podijeljene, odgovornosti u gospodarenju energijom u svojim sredinama, u cilju ostvarivanja dobrobiti za sve županije i gradove u Republici Hrvatskoj, te ispunjavanja obveze kyotskog protokola i smanjenja emisije stakleničkih plinova za 5% do 2012 godine.

POZIVAJU se jedinice lokalne i regionalne samouprave da promocijom i primjenom energetski učinkovitih tehnologija i obnovljivih izvora energije pomognu postizanju državnih ciljeva za osiguranje sigurnosti opskrbe energijom,  a u isto vrijeme omogućavajući gospodarski i industrijski razvoj i prevenciju onečišćenja okoliša. 

PODUPIRE se Vlada RH, nadležna ministarstva i državna tijela za područje energetike i zaštite okoliša te ostalih, s energetskom učinkovitošću povezanih resora, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, da i dalje ulažu napore i nastave aktivno na osmišljavanju i razvoju nacionalne politike učinkovitog korištenja energije, u pogledu usvajanja i provedbe strateških, zakonodavnih, financijskih i provedbenih mjera i instrumenata u području energetske učinkovitosti. Poglavito se podupire Master plan energetske učinkovitosti koji će dati akcijski plan za energetsku učinkovitost a kojim se također upućuje na sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru koji uključuje državnu upravu (program Dovesti svoju kuću u red) i područne i lokalne samouprave (projekt Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj).

NAGLAŠAVA se, slijedom obveze usklađivanja pravne stečevine Europske unije s hrvatskim zakonodavstvom i aktualnih globalnih problema koji narušavaju temelje održivog razvitka, potreba izrade kvalitetnog Zakona o učinkovitijem korištenju energije koji mora uključiti i omogućiti dijalog svih zainteresiranih strana, te sagledati i ugraditi u zakon i pripadajuće provedbene propise, sva dosadašnja iskustva, primjere iz prakse, brojne projektne aktivnosti u području energetske učinkovitosti (UNDP, ESCO i dr.).

UKAZUJE se na potrebu ustrojavanja Nacionalne agencije za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije sa svojim regionalnim podružnicama u cilju osiguravanja protočnosti i učinkovitosti provedbe politike energetske učinkovitosti od nacionalne do lokalne razine, te stvaranja i koordinacije mreže regionalnih agencija, energetskih ureda i info EE centara.

II Energetska strategija 

POZIVAJU se sve zainteresirane strane, osobito jedinice područne i lokalne samouprave da se aktivno uključe u izradu Strategije energetskog razvitka RH koja je u tijeku, te daju doprinos u području energetske učinkovitosti.

III Primjeri dobre prakse 

IZRAŽAVA se zahvalnost brojnim entuzijastima i samozatajnim osobama iz lokalnih sredina koji su svojim idejama, inicijativama i zalaganjem ostvarili iznimno vrijedne rezultate i vrlo poučne i uspješne primjere iz prakse predstavljene na konferenciji. Ti primjeri će se koristiti kao model za multiplikaciju u drugim sredinama i projektima. Posebno pohvaljujemo i cijenimo pionirski angažman timova energetske učinkovitosti iz grada Siska i Bjelovara.

OHRABRUJE se osnivanje i uloga, te početne aktivnosti prvih regionalnih agencija (Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske,) uz sufinanciranje EU programa Inteligentna energija za Europu, te ih pozivamo na partnerstvo u razvoju mreže agencija. Podupire se osnivanje novih regionalnih energetskih agencija uz sufinanciranje IEE. 

POZIVAJU se jedinice područne i lokalne samouprave da aktivnije uspostave veze s jedinicama lokalne i regionalne samouprave iz EU zemalja, kako bi se uspješnije prijavljivali na EU fondove i programe, te primjere dobre prakse iz EU primijenili u RH.

IV Mogućnosti financiranja

OCJENJUJE se da je potencijal tržišta za projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj velik i u stalnom porastu. Razlog tomu je porast cijena energije, proces približavanja Europskoj uniji, kao i jačanje svijesti o nužnosti razvoja na svim razinama, od lokalne do nacionalne, u skladu s načelima održivog gospodarskog razvoja. Raspoloživost odgovarajućih izvora financiranja, uz jasno definiran zakonodavni, administrativni, institucionalni, organizacijski i tržišni okvir, ključni je uvjet za realizaciju projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. 

Mogući izvori financiranja, kao dio instrumenata hrvatske razvojne politike energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije jesu:

  • Proračuni – državni, jedinice lokalne i regionalne samouprave 
  • Namjenski fondovi – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • Poticaji - tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
  • Darovnice i drugi međunarodni programi pomoći - Darovnica GEF-a  za kreditiranje pripreme projekata OIE i Darovnica GEF-a  za razvoj projekata energetske učinkovitosti (provedbene instutucije HBOR i HEP ESCO); UNDP projekti energetske učinkovitosti  
  • Programi financiranja HBOR-a – Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; 
  • Komercijalni programi financiranja - krediti poslovnih banaka
  • EU programi – 7. Okvirni program za istraživanje i razvoj (FP7), Inteligentna energija u Europi (IEE), IPA (Prekogranična suradnja, IPARD)

PREPORUČUJE se financijskim institucijama – bankama, fondovima i dr. da i dalje rade na razvoju inovativnih financijskih proizvoda  namijenih provedbi programa, projekata i mjera energetske učinkovitosti, a osobito za korisnike – javni sektor, malo i srednje poduzetništvo i fizičke osobe.

OCJENJUJE se vrijednim i iznimno korisnim prezentacija dosadašnjih stečenih iskustava, rezultata i projekata JLS-JPS osobito u svjetlu mogućnosti pripreme projekata za sufinanciranje od strane financijski vrlo izdašnih strukturnih (kohezijskih) EU fondova, a koji će biti dostupni punopravnim članstvom RH u EU. 

ZAKLJUČUJE se da se samim činom potpisivanja Povelje od strane ukupno 106 župana, gradonačelnika i načelnika, dosadašnjim aktivnostima MINGORP/UNDP Projekta Poticanje energetske efikasnosti, a osobito Info kampanjom, te uspješnim održavanjem ove Prve radne konferencije Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj postigao značajan iskorak u stvaranju okvira politike energetske učinkovitosti u koji su aktivno uključene JLS i JPS.

Split, 14. svibnja 2008.

 

Zaključci konferencije

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Zatvorite vodu dok se brijete, šamponirate kosu ili perete ruke. Samo zatvaranjem vode dok perete zube moguće je uštedjeti i do 5l vode po osobi dnevno.